سید محمد کوثری

شیر خواره اصغر من

8756
200
شیرخواره اصغرِ من
بی گناه، اصغرِ من

مادرت منتظر است دیده به سویت دارد
خواهرت آرزوی دیدنِ رویت دارد

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش