حمید علیمی

شکر خدا که عبد خدای خدیجه‌ایم

1332
13
(شکرخدا که عبدِ خدای خدیجه‌ایم)2
(ما بنده‌ایم و زیر لِوای خدیجه‌ایم)2

(سینه کبودهای عزای خدیجه‌ایم)2
(ما عاقبت بخیرِ دعای خدیجه‌ایم)2

از لطف فاطمه‌س که ما مادری شدیم
(با یک دعای نیمه شبش حیدری شدیم)2

(وقتی خدیجه مادر ما شیعه‌ها بُوَد)2
(دیگر چه غم که جای منو تو کجا بُوَد)2

با یک دعاش، حاجت ما هم روا بُوَد
از چه پِیِ عبای رسول خدا بُوَد

وقف خدا شده همه مال و مَنالِ او
(پیغمبرِ خدا شده محو خصالِ او)2

این روزها که حال‌ و هوایش عوض شده
از بس که گریه کرده صدایش عوض شده

مکِّه مدینه که صفایش عوض شده
ازچه خدیجه طرزِ دعایش عوض شده

دختر برای مادر خود گریه می‌کند
(مادر برای دختر خود گریه می‌کند)2

(خدیجه اُمُّ الْمؤمِنینْ، خدیجه اُمُّ الْمؤمِنینْ )2
(حیدر اَمیرَالْمؤمِنینْ، حیدر اَمیرَالْمؤمِنینْ)2

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش