حاج سلیم موذن زاده

یا محبوبی یا الله یا مطلوبی یا الله

13014
244
یا محبوبی یا الله یا مطلوبی یا الله
ارحم لنا یا الله، الله الله یا الله

یا طبیبی یا الله یا حبیبی یا الله
و اکشف کربی یا الله الله الله الله یا الله
اغفر ذنبی یا یا الله نور قلبی یا الله
یا رجائی یا الله یا دوائی یا الله
یا شفائی یا الله ارحم لنا یا الله
الله الله الله یا الله

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش