محسن فرهمند

گل نرجس آبروی دو عالم

18354
437
گل نرجس آبروی دو عالم
خیالت کی می رود ز خیالم
جمالت جلوه ی الله

بیا جانا طی کن این شب هجران
بیا مهدی با ترنم باران
سحاب رحمت الله

نگاهم کن من فدای نگاهت
صدایم کن من فدای صدایت

حلالم کن ای چکیده ی رحمت
سلاله ی عصمت شهسوار غریب

اباصالح ای امام غریبم
تمامی دردم تو هستی طبیبم
تو رو جان مادرت زهرا

ز سر تا به پا گر چه غرق گناهم
خجالت کشم از درون تباهم
مرانی از درت ما را

نگاهم کن من فدای نگاهت
صدایم کن من فدای صدایت

حلالم کن ای چکیده ی رحمت
سلاله ی عصمت شهسوار غریب

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش