پیام کیانی

ریان بن الشبیب

4108
115
ریان بن الشبیب! جدمونو غریب گیر آوردن
ریان بن الشبیب! آبو واسه حبیب دیر آوردن

تو شیب گودال سرازیر شد
حسین پیر شد
آخ ته گودال زمین گیر شد
سرو بریدن دیگه دیر شد

(حسین آقا همه می‌رن تو می‌مونی برام)2

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش