محسن عرب‌ خالقی

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

270
3
(ابوفاضل جانم جانم جانم)

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شهد و شکن هیچ مگو

سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو

عجب سروی عجب ماهی
عجب یاقوت و مرجانی

عجب جسمی عجب روحی
عجب عشقی عجب جانی

(ابوفاضل جانم جانم جانم)

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره نزن جامه مدد هیچ مگو

گفتم این رو فرشته است عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته است و بشر (این قمر است) هیچ مگو

عجب حلوای قندی تو
امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو
که گردون را بگردانی

(ابوفاضل جانم جانم جانم)
ابوفاضل

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش