امیر کرمانشاهی

ساداتِ جلوی منبر

4073
108
ساداتِ جلوی منبر
امشب شما روضه‌خونید
چند وقته سؤالی دارم
گفتن که شما می‌دونید
 
مگه عرضِ خونه چقدر بوده که
چهل تا همه از رُو در رد شدن؟
مگه عرضِ کوچه چقدر بوده که
مقاتل می‌گن صد نفر سَد شدن؟
 
توی طولِ کوچه، به طولِ دو تا دست
کبودی روی صورتِ مادری هست
 
حسن روی پنجه، یکی زد با پنجه
مگه عمر زهرا چقدره که این‌قدر برَنجه
 
ای مادر...

*****
 
ساداتِ کنار مجلس
حالا که تُو روضه هستید
شرمنده! می‌شه بپرسم؟
این‌قدر چرا شکستید؟!
 
مگه عرضِ گودال چقدر بوده که
یه لشکر با اسباش بخواد جا بشه؟!
مگه عرضِ خیمه چقدر بوده که
بخواد این‌جوری تازه دعوا بشه؟!
 
به طولِ سه ساعت، توی طولِ گودال
کِشیدن تَنِ شاه رو ای کاش زبونم بشه لال
 
یه خواهر رُو پنجه، سَری بِین پنجه
بازَم بیش‌تر از هر کسی مادره که می‌رَنجه
 
ای مادر...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش