وحید شکری

یا قاهر العدو

17316
438
یا قاهر العدو یا والی الولی
جانم به زینبت یا مرتضی علی

شیرآفرین زنی که کُند شیون این چنین
خون خوردن آن چنان و سخن گفتن این چنین
در کوفه او به تیغ زبان میرود شکار
هرگز کسی ندیده به عالم زنی چنین

ابرو تا گره شد عین الله ناظره شد
پای خطبه شاهم انگاری محاصره شد
چادرش زره شد موقع مناظره شد
اُسکتوا گفت و منبری مصادره شد

علیا مخدره زینب

مثل فرشته‌ها، دستم دخیلِ به
گوشه چادره، ام المصائبه

زینب اگر نبود امامت تمام بود
او خشم ذوالفقار علی در نیام بود
سر تا به پا عقیله تماما امام بود
در انقلاب ماریه صاحب سهام بود

تا مجادله شد تکرار مباهله شد
دیگه پرونده شام و کوفه باطله شد
قائله شد مشغول به نافله شد
دم میزد و به یک مرتبه زلزله شد

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش