وحید شکری

قلبم به چادرت دخیل

5742
119
قلبم به چادرت دخیله
جانم جانم جانم عقیله
اون که روضه خونِ اصیله
جانم جانم جانم عقیله
واژه عزت معنا شد با تو
دشمن پیشِت قطعا ذلیله
جانم جانم جانم عقیله

عقیله الکبری، معتمدی زینب
جلوه انوار ذاتِ احدی زینب
کوفه و شام و کعبه که جای خود داره
دنیا رو به اسم برادرت زدی زینب

مصداق بارز شوکت زینب
ما همه فرصت و رخصت زینب
حشمت زینب، قَدَر قدرت زینب
زندگیمه علیا حضرت زینب

ما حیران و زینب دلیلِ
جانم جانم جانم عقیله
ابن مرجان پیشش علیله
جانم جانم جانم عقیله
روز محشر هم ما صاحب داریم
زینب واسه نوکر کفیله
جانم جانم جانم عقیله

عقیله الکبری، ذخرالاسدی زینب
ما همه تقلیدیم و مقلّدی زینب
ابن زیاد از دین میگه و نمیدونه
میشه مگه جواب و با آیه ندی

طاهره صاحبِ عصمت زینب
خاک پای تو شد تربت زینب
ما لالیم و فقط صحبت زینب
زندگیمه علیا حضرت زینب

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش