وحید شکری

با نسب با غضب

46699
1148
با نسب ، با غضب ، تک سوار عرب ...
اون قَده کشته که عزراییلم میگه یا للعجب ...
علی علی علی ، فاتح پیکاره ...
علی علی علی ، شیر لا فراره ...
علی علی علی ، وارث کراره ...
همه تعظیم کردن عالیجناب اومده ...
شیر جوون خیمه و عقاب اومده ...
آیینه ی تمام قد رسول الله ...
نوه ی ارشد ابوتراب اومده ...
یا علی ، علی اکبر ...

*****
شبه پیغمبره ، کاملا حیدره ...
جنگیدنش به خدا تمثال خندق و خیبره ...
علی علی علی ، قاتل الکفاره ...
علی علی علی ، باهر الاشراره ...
علی علی علی ، مرد بی تکراره ...
اشهد أن علی ولی الله ...
زنده شده ابالعجایب ...
رجزش انداخته حسینو به یاد حسن ابن علی ابن ابی طالب ...
یا علی ، علی اکبر ...

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش