حنیف طاهری

الا ز خالق خلقت سلام حضرت هادی

2266
15
الا ز خالق و خلقت سلام حضرت هادی 
الا ولای تو فیض مدام حضرت هادی 

الا کلام تو خیرالکلام حضرت هادی
الا به دست تو دین را زمام حضرت هادی

تویی به ملک الهی امام حضرت هادی
وصی حضرت خیرالانام حضرت هادی

یا علی یابن المحمد ایهاالهادی یا بن رسول‌الله(۳)

حساب فضل تو بیرون بود ز حد و شماره
ولادتت به جهان داد آبروی دوباره

سزد که چرخ فشاند به پات ماه و ستاره
کند به خاک درت سجده آفتاب هماره

اگر به یاد تو گیرند لحظه، لحظه هزاره
فضائل تو نگردد تمام حضرت هادی

یا علی یابن المحمد ایهاالهادی یا بن رسول‌الله(۳)

تو جد مهدی و باب حسن، عزیز جوادی
ولی کل خلایق امام کل عبادی

نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهادی
پناه خلقت و نور الفؤاد و باب مرادی

تو هادی ملک و جن و انس و رکن بلادی
به یمن توست فلک را نظام حضرت هادی

یا علی یابن المحمد ایهاالهادی یا بن رسول‌الله(۳)

گرفته ملک جهان را عطای واسعة تو
کتاب حشر بود صفحه‌ای ز واقعة تو

پر از صدای خدا لحظه لحظه سامعة تو
بهشت جاذبة تو، جحیم دافعة تو

شناسنامة کل ائمه جامعة تو
تو راست معجزه در هر کلام حضرت هادی

یا علی یابن المحمد ایهاالهادی یا بن رسول‌الله(۳)

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش