امیر کرمانشاهی

برات گریه میکنم به پات گریه میکنم

2597
22
برات گریه میکنم به پات گریه میکنم
تو که گریه میکنی، باهات گریه میکنم

چرا گریه میکنی پسر عمو
بیا و درداتو به من بگو

نبینم سرت روی زانوته
نگا کن که یارت روبروته

ای جانم فدات، تو فقط گریه نکن
میمیرم برات، تو فقط گریه نکن

جان بچه هات، تو فقط گریه نکن
پسر عمو گریه نکن، گریه نکن

***
علی مولای منی، علی دنیای منی

علی آقای منی، منم مجنون تو تو هم لیلای منی
برات گریه میکنم، به پات گریه میکنم

تو که گریه میکنی، باهات گریه میکنم
اگه زهرا خستس فدا سرت

سر من شکستس فدا سرت
اگه که حرم سوخت فدا سرت

اگه معجرم سوخت فدا سرت
می خندم برات، تو فقط گریه نکن

میگیره صدات، تو فقط گریه نکن
پیش بچه هات، تو فقط گریه نکن

ای جانم فدات، تو فقط گریه نکن
میمیرم برات، تو فقط گریه نکن

جان بچه هات، تو فقط گریه نکن
پسر عمو گریه نکن، گریه نکن

***
اجل امشب میرسه، جونم بر لب میرسه

بیا تا گریه کنیم، الان زینب میرسه
بیا تا که بیصدا گریه کنیم

برا داغ کربلا گریه کنیم
برای دم آخر حسین

که تنها میشه خواهر حسین
میگه خواهرم، تو فقط گریه نکن

جان مادرم، تو فقط گریه نکن
رو نی رفت سرم، تو فقط گریه نکن

زینب به سر زنان سوی که میدود
او را چه میشود نام که میبرد …

عقیله، گریه نکن
ای جانم فدات، تو فقط گریه نکن

میمیرم برات، تو فقط گریه نکن
جان بچه هات، تو فقط گریه نکن

پسر عمو گریه نکن، گریه نکن
***

نظرات

نظری وجود ندارد !

لیست پخش